<? echo($tenmei); ?>(<? echo($tenmei_kana); ?>) あげは

model: あげは